Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 
A&D Goor / Ooievaarslijn 
Van Deelestraat 3 
7471 SN Goor 
hierna te noemen: gebruikers 
Artikel 1 Definities 
1. 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
Gebruikers : de gebruikers van de algemene voorwaarden, zijnde A&D Goor, Ooievaarslijn, Geboortetegel, Luiertaartexpress, Klokkado te Goor; 
Koper : de wederpartij van gebruikers, particulieren of afnemers handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf 
Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruikers en koper 
Artikel 2 Algemeen 
1. 
De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruikers en koper, waarop gebruikers deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. 
2. 
De onderhavige voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op alle overeenkomsten met gebruikers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
3. 
Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruikers en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voorzover zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruikers. 
4. 
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruikers en koper zullen alsdan overleggen, ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voorzover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
1. 
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding 
is genoemd. 
2. 
De door gebruikers gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruikers zijn slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 
3. 
Levertijden in offertes van gebruikers zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
4. 
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
5. 
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod zijn gebruikers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruikers zulks anders aangeven. 
6. 
Een samengestelde prijsopgaaf verplichten gebruikers niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
7. 
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 
1. 
Gebruikers zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
2. 
Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist hebben gebruikers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3. 
De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruikers aangeven, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruikers worden verstrekt. 
indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruikers zijn verstrekt, hebben gebruikers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging daardoor voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. 
4. 
Gebruikers zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruikers zijn uitgegaan van de door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor gebruikers kenbaar behoorde te zijn. 
5. 
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen c.q. gedeelten zal worden uitgevoerd kunnen gebruikers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
6. 
Indien door gebruikers of door gebruikers ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
7. 
Koper vrijwaart gebruikers voor eventueel aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is. 
Artikel 5 Levering 
1. 
Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruikers. 
2. 
Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruikers deze bij hem afleveren of doen afleveren, dan wel op het moment, waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 
3. 
Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. 
4. 
Indien de zaken worden bezorgd zijn gebruikers gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. 
5. 
Indien gebruikers gegevens behoeven van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruikers ter beschikking heeft gesteld. 
6. 
Indien gebruikers een termijn voor levering hebben opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruikers schriftelijk in gebreke te stellen bij aangetekend schrijven. 
7. 
Gebruikers zijn gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruikers zijn gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 
8. 
Indien is overeengekomen, dat de overeenkomst in fasen c.q. gedeelten zal worden uitgevoerd, kunnen gebruikers de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
Artikel 6 Onderzoek, reclames 
1. 
Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden. 
2. 
Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan gebruikers te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld. 
3. 
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruikers op de wijze zoals door gebruikers aangegeven. 
Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten 
1. 
Indien gebruikers met de koper een vaste verkoopprijs zijn overeengekomen, zijn de gebruikers niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. 
2. 
Gebruikers mogen onder andere prijsverhogingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal. 
3. 
De door gebruikers gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst 
1. 
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
2. 
Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden be nvloed. Gebruikers zullen de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
3. 
Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zullen gebruikers de koper hierover tevoren inlichten. 
4. 
Indien een vast tarief is overeengekomen zullen gebruikers daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. 
5. 
In afwijking van het te dezen bepaalde zullen gebruikers geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden, die aan gebruikers kunnen worden toegerekend. 
Artikel 9 Betaling 
1. 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruikers aan te geven wijze in de valuta waar in is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betaling niet op. 
2. 
Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
3. 
Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruikers onmiddellijk opeisbaar. 
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 
1. 
Alle door gebruikers geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, bestanden enz., blijven eigendom van gebruiker, totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruikers gesloten overeenkomsten is nagekomen. 
2. 
De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren. 
3. 
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruikers zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 
4. 
De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 
5. 
Door gebruikers geleverde zaken, die krachtens het onder 1, van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
6. 
Voor het geval dat gebruikers hun in dit artikel aangeduide eigendomsrechten willen uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruikers of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van gebruikers zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 
Artikel 11 Garantie 
1. 
Gebruikers garanderen, dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
2. 
De onder 1. genoemde garantie geldt evenzeer, indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruikers. 
3. 
De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering. 
4. 
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zullen gebruikers de zaak binnen redelijke termijn na ont vangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruikers, vervangen of zorg dragen voor herstel, ingeval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruikers te retourneren en de eigendom aan gebruikers te verschaffen. 
5. 
De ten deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruikers, koper of derden namens koper wijzigingen hebben aangebracht, dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 
6. 
Indien de door gebruikers verstrekte garantie een zaak betreft, die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor werd verstrekt. 
Artikel 12 Incassokosten 
1. 
Is koper in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, dit met een minimum van € 50,-- exclusief BTW. 
2. 
Indien gebruikers hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
3. 
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. 
4. 
Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 
Artikel 13 Opschorting en ontbinding 
1. 
Gebruikers zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen zijdens gebruikers op te 
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
2. 
Voorts zijn gebruikers bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voor-doen, welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
3. 
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruikers op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruikers de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden gebruikers hun aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
4. 
Gebruikers behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 
1. 
Indien gebruikers aan koper bij de uitvoering van de overeengekomen zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 
2. 
Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, hebben gebruikers het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen. 
Artikel 15 Aansprakelijkheid 
1. 
Indien door gebruikers geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruikers jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “garanties” is geregeld. 
2. 
Indien gebruikers aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1.000,-- (zegge: duizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruikers in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
3. 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
4. 
Gebruikers zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
5. 
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruikers of zijn ondergeschikten. 
Artikel 16 Risico-overgang 
1. 
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment, waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht. 
Artikel 17 Overmacht 
1. 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
2. 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop gebruikers geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor gebruikers niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruikers of bij leveranciers van gebruikers worden daaronder begrepen. 
3. 
Gebruikers hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruikers hun verbintenis hadden moeten nakomen. 
4. 
Partijen kunnen gedurende de periode, dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeen-komst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
5. 
Voorzover gebruikers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk hun verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn gebruikers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke transactie. 
Artikel 18 Vrijwaringen 
1. 
De koper vrijwaart gebruikers voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
2. 
Indien koper aan gebruikers informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze, dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 
Artikel 19 Geheimhouding 
1. 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
2. 
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruikers gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruikers zich terzake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van ver-schoning, dan zijn gebruikers niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan. 
Artikel 20 Geschillen 
1. 
De rechter in de vestigingsplaats van gebruikers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin hebben gebruikers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
2. 
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
Artikel 21 Toepasselijk recht 
1. 
Op elke overeenkomst tussen gebruikers en koper is Nederlands recht van toepassing. 
Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 
1. 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede. 
2. 
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 
3. 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen.

Uw naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Voorbeeldnummer / of eigen afbeelding:
 Wit shirtje
 Roze shirtje
 Blauw shirtje
 Hangertje
 Bijpassende envelop
 Bijpassend verzenddoosje
 Achterzijde bedrukt
 Los kaartje

Aanvullende informatie:

Hartelijk dank

voor uw aanvraag.
Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u z.s.m. informatie over het totaalbedrag van uw bestelling!
Druk op "verzenden" om uw aanvraag naar ons te versturen.